ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่


 การระดมทรัพยากรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุ "โพดุล"[งานประชาสัมพันธ์]  
 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์[งานประชาสัมพันธ์]  
 ขอเชิญร่วมประกวดเพลงร้องเรือเด็ก (ภาคใต้)[งานประชาสัมพันธ์]  
 ขอเชิญร่วมประกวดเขียนเรียงความฯ[งานประชาสัมพันธ์]  
 ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเสอนชื่อศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื...[งานประชาสัมพันธ์]  
 ขอความร่วมมือรณรงค์งานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่[งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน[งานประชาสัมพันธ์]
 การจัดกิจกรรมการประกวด[งานประชาสัมพันธ์]
 การอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาการคำนวณนิทรรศการสัปดาห...[งานประชาสัมพันธ์]
 โครงก่รอบรมเรื่องการสอนภาษาไทยแบบบูรณาการ[งานประชาสัมพันธ์]
 การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง(A.T.C.)[งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม[งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ ๒๑[งานประชาสัมพันธ์]
 เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ ๑๔[งานประชาสัมพันธ์]
 การจัดการอบรมหลักสูตรพัฒนาครูแบบครบงบจร ปี2562 รอบพิเศษ[งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครก่รนำเสนอและคัดเลือกความโดดเด่น ด้านการจัดการศึกษาระดับการ...[งานประชาสัมพันธ์]
 การเปลี่ยนถุงลมนิราภัยด้านคนขับฯ[งานประชาสัมพันธ์]
 เสนอแนวทางการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนกุลยุทธ์ฯ[งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด แข่งขันทักษะทางวิชาการในงาน ม.อ. วิชาการ ประจำปี...[งานประชาสัมพันธ์]
 การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2562[งานประชาสัมพันธ์]

  1 2 3 page 1 / 3