ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่


 การดำเนินงารโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากลฯ[งานประชาสัมพันธ์]  
 การประกันสินเชื่อผู้กู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.[งานประชาสัมพันธ์]  
 ประชาสัมพันธ์การเกณฑ์เด็กเข้าเรียน ปี63 (ตาม พรบ.การศึกษาภาคบังคับ)[กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]  
 เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโครงการพระราชดำริในจังหวั...[งานประชาสัมพันธ์]  
 ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม"ก้าวคนละก้าว" และขอสนับสนุนในการจัดกิจกรรม[งานประชาสัมพันธ์]  
 รายงานประจำปี 2562[งานประชาสัมพันธ์]
 การเลิกสถานการศึกษาขั้นพื้นฐาน[งานประชาสัมพันธ์]
 Cluster 7 จัดประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มพื้นที...[กลุ่มอำนวยการ]
 การจัดทำช่องทางการให้บริการ "คลังจังหวัดปัตตานี"[งานประชาสัมพันธ์]
 จดหมายออนไลน์[งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามพระราชดำริฯ[งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์เรื่องสัตว์จรจัด[งานประชาสัมพันธ์]
 โครงการนำเสนอผลงาน[งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานฯ[งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์การประกวดผลงานศิลปะ[งานประชาสัมพันธ์]
 การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2)[งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์วิ่งเพื่อสุขภาพ[งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกเพื่อนำเสนอในการประชุมสมัชชาสหวิชาชีพด้าน...[งานประชาสัมพันธ์]
 เชิญชวนการส่งเรียงความเข้าประกวด[งานประชาสัมพันธ์]
 การทอดผ้าป่าสามัคคี[งานประชาสัมพันธ์]

  1 2 3 4 page 1 / 4