ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่


 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา[กลุ่มบริหารงานบุคคล]  
 การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษฯ[งานประชาสัมพันธ์]  
 หลักเกณฑ์ วิธี และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ฯ[งานประชาสัมพันธ์]  
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ รอบสอง ระด...[กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]  
 ประชาสัมพันธ์ คลินิกโรคจากการทำงาน โรงพยาบาลปัตตานี[งานประชาสัมพันธ์]  
 ขอเชิญร่วมอบรมฝึกหลักสูตรระยะสั้น "กลวิธีการอ่านเขียนเรียนร้อยกรองทำนองไทย"[งานประชาสัมพันธ์]
 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมศิลปะการแสดงภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2563[งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียนระดับชาต...[งานประชาสัมพันธ์]
 การรับสมัครสอบเพื่อวัดความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 ทางอินเทอร์เน็ต[งานประชาสัมพันธ์]
 การรับสมัครนักเรียนมีความบกพร่องทางร่างการหรือเรื่องการเคลื่อนไหวฯ[งานประชาสัมพันธ์]
 การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมของสำนักการศึกษาต่อเนื่อง[งานประชาสัมพันธ์]
 อบรมหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน[งานประชาสัมพันธ์]
 โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง[งานประชาสัมพันธ์]
 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมฯ[งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนาฏศิล)์แห่งชาติ ครั้งที่ ๕ ประจำปี 2563[งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์การจัดสรรโควต้าสำหรับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท[งานประชาสัมพันธ์]
 ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ...[งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์การลดธงครึ่งเสาอย่างถูกต้อง[งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์การประกวดงานเขียน "เรื่องเล่าจากบ้ายเรา" ปี2563[งานประชาสัมพันธ์]
 ประชาสัมพันธ์การให้บริการใช้สนามกิฬาเมืองหลักภาคใต้ฯ (พรุค้างคาว)[งานประชาสัมพันธ์]

  1 2 3 4 5 6 7 page 1 / 7