ข่าวประชาสัมพันธ์ของเขตพื้นที่


 ขอความร่วมมือในการเตรียมพร้อมเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่[งานประชาสัมพันธ์]  
 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา...[กลุ่มบริหารงานบุคคล]  
 การประชาสัมพันธ์สมัครสอบคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโร...[กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]  
 โครงการบริการวิชาการเชิงบูรณาการ คณะศึกษาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563[กลุ่มบริหารงานบุคคล]  
 ประกาศผลการคัดเลือกโครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 9 [กลุ่มบริหารงานบุคคล]  
 ประชาสัมพันธ์[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา[กลุ่มอำนวยการ]
 ประชาสัมพันธ์การเข้าอบรมโครงการ[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 บัญชีราคาค่าวัสดุและค่าแรง ปี 2563[กลุ่มนโยบายและแผน]
 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการโรงเรียน...[กลุ่มนโยบายและแผน]
 ประชาสัมพันธ์เพื่อเฝ้าระรังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก[งานประชาสัมพันธ์]
 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง[กลุ่มนโยบายและแผน]
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3 หล...[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ระหว่าง สพฐ.และกรวงศึกษาธิการรัฐ วิสคอนซิน สห...[กลุ่มบริหารงานบุคคล]
 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัดคัดเลือกนักเรียนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชา...[กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
 การจัดทำเอกสาร การตั้งกลุ่ม กองลูกเสือโรงเรียน และการแต่งตั้งตำแหน่งทางลูกเสือ[กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
 การขออนุมัติซื้อ ลส.19[กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
 แบบฟอร์มต่างๆเกี่ยวกับลูกเสือ[กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
 ประชาสัมพันธ์โครงการดูฟรีมีความรู้ ประำปีงบประมาณ 2563[งานประชาสัมพันธ์]
 การดำเนินโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประำปี พ.ศ.2562[งานประชาสัมพันธ์]

  1 2 3 4 5 6 7 page 2 / 7