รายละเอียดข่าวสาร : งานประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมฯ
    ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมฯ
บันทึกข้อมูลเมื่อ 03-02-2563
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

 • Size 265,643 Bytes
 • ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของงานประชาสัมพันธ์
    1 2 3 4 5 page 1 / 5
   การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษฯ[20-03-2563]
   หลักเกณฑ์ วิธี และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ฯ[20-03-2563]
   ประชาสัมพันธ์ คลินิกโรคจากการทำงาน โรงพยาบาลปัตตานี[24-02-2563]
   ขอเชิญร่วมอบรมฝึกหลักสูตรระยะสั้น "กลวิธีการอ่านเขียนเรียนร้อยกรองทำนองไทย"[12-02-2563]
   ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมศิลปะการแสดงภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2563[11-02-2563]
   ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๒๔ (วทร.๒๔)[11-02-2563]
   การรับสมัครสอบเพื่อวัดความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 ทางอินเทอร์เน็ต[03-02-2563]
   การรับสมัครนักเรียนมีความบกพร่องทางร่างการหรือเรื่องการเคลื่อนไหวฯ[03-02-2563]
   การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมของสำนักการศึกษาต่อเนื่อง[03-02-2563]
   อบรมหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน[03-02-2563]
   โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง[03-02-2563]
   ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมฯ[03-02-2563]
   ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนาฏศิล)์แห่งชาติ ครั้งที่ ๕ ประจำปี 2563[03-02-2563]
   ประชาสัมพันธ์การจัดสรรโควต้าสำหรับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท[28-01-2563]
   ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2562[28-01-2563]
   ประชาสัมพันธ์การลดธงครึ่งเสาอย่างถูกต้อง[14-01-2563]
   ประชาสัมพันธ์การประกวดงานเขียน "เรื่องเล่าจากบ้ายเรา" ปี2563[13-01-2563]
   ประชาสัมพันธ์การให้บริการใช้สนามกิฬาเมืองหลักภาคใต้ฯ (พรุค้างคาว)[08-01-2563]
   ขอความร่วมมือในการเตรียมพร้อมเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่[08-01-2563]
   ประชาสัมพันธ์เพื่อเฝ้าระรังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก[06-12-2563]


  หน้าแรก