ผลงานวิชาการของสถานศึกษาในสังกัด
แสดงทั้งหมด

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม สำห.[ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา]  
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learn.[บ้านบาราเฮาะ]  
ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและก.[บ้านดาลอ]
รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำควบกล้.[บ้านดาลอ]
รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ สำหรับนักเร.[บ้านตันหยงลุโละ]
รายงานการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุที่หลากหลายและเน้นใ.[บ้านตันหยงลุโละ]
รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน สำ.[ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา]
รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านจำนวนโดยใช้นิ.[บ้านปรัง ]
ผลงานทางวิชาการ(บทคัดย่อ)[บ้านบาโงกาเซาะ]
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้กลยุทธ์แม่แบบแก้ปัญหา “เข้าใจ .[ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา]