ข้อมูลบุคลากร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
ฝ่ายบริหาร
นายอับดุลลายิด เบ็ญฮาวัน
นายอับดุลลายิด เบ็ญฮาวัน
รักษาการแทนผู้อำนวยการ สพป.ปัตตานี เขต 1
ฝ่ายบริหาร
นายเสกสรรค กอเส็ม
นายเสกสรรค กอเส็ม
รองผู้อำนวยการ สพป.ปัตตานี เขต 1
ฝ่ายบริหาร
นายบุญณรงค์ เรืองธนู
นายบุญณรงค์ เรืองธนู
รองผู้อำนวยการ สพป.ปัตตานี เขต 1
ฝ่ายบริหาร
นายวิศิษฐ์ พิทักษ์ลาวัลย์
นายวิศิษฐ์ พิทักษ์ลาวัลย์
รองผู้อำนวยการ สพป.ปัตตานี เขต 1
ฝ่ายบริหาร
น.ส.ฆอนิมะฮ์ พูลสุข
น.ส.ฆอนิมะฮ์ พูลสุข
รองผู้อำนวยการ สพป.ปัตตานี เขต 1
อำนวยการ
นางณัฐพร สุวรรณชนะ
นางณัฐพร สุวรรณชนะ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
อำนวยการ
น.ส.เรียม โรสิกะ
น.ส.เรียม โรสิกะ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
อำนวยการ
น.ส.ปาณิศา แก้วใจกล้า
น.ส.ปาณิศา แก้วใจกล้า
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
อำนวยการ
นางพัลภา แก้วยอดจันทร์
นางพัลภา แก้วยอดจันทร์
นักจัดการงานทั่วไป
อำนวยการ
นางจิตติมาศ พวงมณี
นางจิตติมาศ พวงมณี
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
อำนวยการ
นายปราโมทย์ จันทรัตน์
นายปราโมทย์ จันทรัตน์
นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ
อำนวยการ
น.ส.ศศิธร แซ่หลี
น.ส.ศศิธร แซ่หลี
พนักงานราชการ
อำนวยการ
ส.อ.นิวัฒน์ สวัสดิภาพ
ส.อ.นิวัฒน์ สวัสดิภาพ
พนักงานราชการ
อำนวยการ
นายพงศ์สัณห์ อุ่นอก
นายพงศ์สัณห์ อุ่นอก
พนักงานราชการ
อำนวยการ
นายยูฮัน สาแล๊ะ
นายยูฮัน สาแล๊ะ
เจ้าพนักงานธุรการ
อำนวยการ
นายศรายุทธ ค้าขึ้น
นายศรายุทธ ค้าขึ้น
พนักงานราชการ
อำนวยการ
น.ส.พรสิณี อุ่นอก
น.ส.พรสิณี อุ่นอก
พนักงานราชการ
อำนวยการ
นายโกศล โลหิตธาดา
นายโกศล โลหิตธาดา
ลูกจ้างประจำ
อำนวยการ
นายหิ้น เขียวหมี
นายหิ้น เขียวหมี
ลูกจ้างประจำ
อำนวยการ
นายเสถียร ราชแก้ว
นายเสถียร ราชแก้ว
ลูกจ้างประจำ
อำนวยการ
นางวนิดา ศรีสุวรรณ
นางวนิดา ศรีสุวรรณ
ลูกจ้างชั่วคราว
อำนวยการ
นายจักรินทร์ โคตัน
นายจักรินทร์ โคตัน
ลูกจ้างชั่วคราว
อำนวยการ
นายวิสุทธิ์ ทองไหม
นายวิสุทธิ์ ทองไหม
ลูกจ้างชั่วคราว
อำนวยการ
นายรุ่งวิทย์ แก้วเกาะสะบ้า
นายรุ่งวิทย์ แก้วเกาะสะบ้า
ลูกจ้างชั่วคราว
อำนวยการ
นายอนุรักษ์ มามะ
นายอนุรักษ์ มามะ
ลูกจ้างชั่วคราว
อำนวยการ
นายอัสมัน ดราวี
นายอัสมัน ดราวี
พนักงานขับรถ
อำนวยการ
นายเสกสันติ์ ขุนแดง
นายเสกสันติ์ ขุนแดง
พนักงานขับรถ
อำนวยการ
นายฮาซัน เจ๊ะและ
นายฮาซัน เจ๊ะและ
ลูกจ้างชั่วคราว
การเงินและสินทรัพย์
นางอภิชญา คงช่วย
นางอภิชญา คงช่วย
นักวิชาการเงินและบัญชี
การเงินและสินทรัพย์
นางฟารีดะห์ มะเกะ
นางฟารีดะห์ มะเกะ
นักวิชาการเงินและบัญชี
การเงินและสินทรัพย์
นางจำเริญศรี ทองสอง
นางจำเริญศรี ทองสอง
ครูช่วยราขการ
การเงินและสินทรัพย์
นายวัลลภ แก้วดวง
นายวัลลภ แก้วดวง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
การเงินและสินทรัพย์
น.ส.ภัชรี ซ้ายเกลี้ยง
น.ส.ภัชรี ซ้ายเกลี้ยง
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฎิบัติการ
การเงินและสินทรัพย์
น.ส.วนิดา พรมจันทร์
น.ส.วนิดา พรมจันทร์
พนักงานราชการ
การเงินและสินทรัพย์
น.ส.นุชดา โลหิตธาดา
น.ส.นุชดา โลหิตธาดา
พนักงานราชการ
การเงินและสินทรัพย์
นางโสภาพรรณ สุขสวัสดิ์
นางโสภาพรรณ สุขสวัสดิ์
นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ
การเงินและสินทรัพย์
น.ส.ชัชชญา กัญจนชุมาบุรพ
น.ส.ชัชชญา กัญจนชุมาบุรพ
นักวิชาการเงินและบัญชี
การเงินและสินทรัพย์
น.ส.ศิรินลา เจ๊ะมามะ
น.ส.ศิรินลา เจ๊ะมามะ
พนักงานชั่วคราว
การเงินและสินทรัพย์
น.ส.วิณีกาญจน์ เล็กกะสัน
น.ส.วิณีกาญจน์ เล็กกะสัน
พนักงานราชการ
การเงินและสินทรัพย์
น.ส.คอลีเยาะ ดาราวี
น.ส.คอลีเยาะ ดาราวี
ลูกจ้างชั่วคราว
การเงินและสินทรัพย์
น.ส.ฐิตาภรณ์ ใจดี
น.ส.ฐิตาภรณ์ ใจดี
พนักงานราชการ
บริหารงานบุคคล
นายสมาน เง๊าะ
นายสมาน เง๊าะ
นักทรัพยากรบุคคล
บริหารงานบุคคล
น.ส.พิศดา คำศิริ
น.ส.พิศดา คำศิริ
นิติกรชำนาญการพิเศษ
บริหารงานบุคคล
นางประทีป แก้วเลี่ยม
นางประทีป แก้วเลี่ยม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
บริหารงานบุคคล
นางสุรเพ็ญ ณ สงขลา
นางสุรเพ็ญ ณ สงขลา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
บริหารงานบุคคล
นางพัชรี ภู่เพชร
นางพัชรี ภู่เพชร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
บริหารงานบุคคล
น.ส.สุรีย์ ศรีมิตร
น.ส.สุรีย์ ศรีมิตร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
บริหารงานบุคคล
น.ส.อมรรัตน์ บุญประกอบ
น.ส.อมรรัตน์ บุญประกอบ
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
บริหารงานบุคคล
นางเนาวรัตน์ จันทร์วราพร
นางเนาวรัตน์ จันทร์วราพร
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
บริหารงานบุคคล
นางสายจิต ทิพย์มณี
นางสายจิต ทิพย์มณี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
บริหารงานบุคคล
น.ส.สุไรดา หมัดเลียด
น.ส.สุไรดา หมัดเลียด
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติงาน
บริหารงานบุคคล
น.ส.วรรณพร ณ สงขลา
น.ส.วรรณพร ณ สงขลา
เจ้าพนักงานธุรการ
บริหารงานบุคคล
น.ส.ซูฮัยณี มะดีเย๊าะ
น.ส.ซูฮัยณี มะดีเย๊าะ
นักทรัพยากรบุคคล ปฎิบัติการ
บริหารงานบุคคล
น.ส.นินิลฮู้ดา แวดาราแม
น.ส.นินิลฮู้ดา แวดาราแม
ลูกจ้างชั่วคราว
บริหารงานบุคคล
น.ส.ขวัญลักษณ์ เจียะคง
น.ส.ขวัญลักษณ์ เจียะคง
ครูพี่เลี้ยง
นโยบายและแผน
น.ส.กษิมา คงตุก
น.ส.กษิมา คงตุก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นโยบายและแผน
นางอารี พันทสิริ
นางอารี พันทสิริ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นโยบายและแผน
นางศิริรัตน์ ทองสิพพัญญู
นางศิริรัตน์ ทองสิพพัญญู
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นโยบายและแผน
นางสุมาลี สุขศรี
นางสุมาลี สุขศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นโยบายและแผน
นางจันทร์สม เจือสนิท
นางจันทร์สม เจือสนิท
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นโยบายและแผน
นางกูมาลาตี เจะแว
นางกูมาลาตี เจะแว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นโยบายและแผน
นายปวีณ อินทรศรีสม
นายปวีณ อินทรศรีสม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นโยบายและแผน
น.ส.วิชุตา สงสว่าง
น.ส.วิชุตา สงสว่าง
พนักงานราชการ
นิเทศติดตามฯ
นางจุฑารัตน์ อรุโณทัย
นางจุฑารัตน์ อรุโณทัย
ศึกษานิเทศก์
นิเทศติดตามฯ
น.ส.วรรณ์ณี อินทศรีมา
น.ส.วรรณ์ณี อินทศรีมา
ศึกษานิเทศก์
นิเทศติดตามฯ
นางวัชราภรณ์ ยีเด็ง
นางวัชราภรณ์ ยีเด็ง
ศึกษานิเทศก์
นิเทศติดตามฯ
น.ส.สุรางค์ อาจณรงค์
น.ส.สุรางค์ อาจณรงค์
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศน์ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นิเทศติดตามฯ
นางจงจิตร สุขสวัสดิ์
นางจงจิตร สุขสวัสดิ์
ศึกษานิเทศก์
นิเทศติดตามฯ
นางพนิดา มาแก้วสอง
นางพนิดา มาแก้วสอง
ศึกษานิเทศก์
นิเทศติดตามฯ
นางอิสริยาภรณ์ ศรีสุวรรณ
นางอิสริยาภรณ์ ศรีสุวรรณ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นิเทศติดตามฯ
นางผาสุข ณุวงศ์ศรี
นางผาสุข ณุวงศ์ศรี
ครูช่วยราชการ
นิเทศติดตามฯ
น.ส.ทิวาพร จันทรเพท
น.ส.ทิวาพร จันทรเพท
ศึกษานิเทศก์
นิเทศติดตามฯ
น.ส.วรินท์วิภา ทับมุด
น.ส.วรินท์วิภา ทับมุด
ศึกษานิเทศก์
นิเทศติดตามฯ
นายมูฮำมัด ประจัน
นายมูฮำมัด ประจัน
ศึกษานิเทศก์
นิเทศติดตามฯ
ศึกษานิเทศก์
นิเทศติดตามฯ
ศึกษานิเทศก์
นิเทศติดตามฯ
ศึกษานิเทศก์
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
น.ส.ปุญญพัฒน์ ศรีนพจันทร์
น.ส.ปุญญพัฒน์ ศรีนพจันทร์
นักวิชาการศึกษา
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
นายประเสริฐ วาเล๊าะ
นายประเสริฐ วาเล๊าะ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
น.ส.คอดีเยาะ เจ๊ะแล๊ะ
น.ส.คอดีเยาะ เจ๊ะแล๊ะ
นักวิชาการศึกษา
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางสมพิศ แสงสุวรรณ
นางสมพิศ แสงสุวรรณ
จพง.ธุรการชำนาญงาน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางปาซียะห์ เบญจสุหร่ง
นางปาซียะห์ เบญจสุหร่ง
นักวิชาการศึกษา
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
นายกิติวัชร ขันทองดี
นายกิติวัชร ขันทองดี
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางอรนุช เกื้อพิทักษ์
นางอรนุช เกื้อพิทักษ์
นักวิขาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางนุชนาฎ เขียวหมี
นางนุชนาฎ เขียวหมี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
น.ส.กัญญาภัค บุญเสน
น.ส.กัญญาภัค บุญเสน
พนักงานราชการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
น.ส.ลลิตา อินทศิริ
น.ส.ลลิตา อินทศิริ
พนักงานราชการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
นายซอลีฮีน เบ็ญฮาวัน
นายซอลีฮีน เบ็ญฮาวัน
ลูกจ้างชั่วคราว
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
น.ส.นูร์อัลวานี มอลอ
น.ส.นูร์อัลวานี มอลอ
นักวิชาการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
น.ส.สิตามน ไชยวัฒน์
น.ส.สิตามน ไชยวัฒน์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบภายใน
นางนงนุช ขันทองดี
นางนงนุช ขันทองดี
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบภายใน
น.ส.ยินดี กังสังข์
น.ส.ยินดี กังสังข์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ศูนย์ ITEC
นายยัสมันดี โต๊ะแวมะ
นายยัสมันดี โต๊ะแวมะ
พนักงานราชการ
ศูนย์ ITEC
นายอัสมัน ยูนุ๊
นายอัสมัน ยูนุ๊
ครูพี่เลี้ยง
×

Modal Header

Some text..

Some text..